Põhikoolile ja gümnaasiumile

Põhikooli II-III astmele ja gümnaasiumile

Kunstnik ja kodu

I ja II kooliastmele
Vaegnägijatele ja pimedatele

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele avardamaks nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustamaks üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968). Ligi tunniajase ringkäigu jooksul tutvustatakse  Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele omas head disaineritaipu, kujundades nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui palju muud. Täpsemalt käsitletakse haridusprogrammis Adamson-Ericu maali- ja tarbekunsti loomingust osa, millel on tihe seos kunstniku kodu ja koduste paikadega Eestimaal. Püütakse ära arvata, millistes materjalides kunstnik ennast „kodus tundis“. Lähemalt uuritakse ja kombatakse 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Puudu ei jää ka vallatutest fantaasialoomadest, kes lauaplaadilt välja karates olemise veelgi põnevamaks muudavad. Lõpetame tunni loovtööga, mille käigus valmib „kunstniku võti“.

Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst nähtavaks!“, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale.

Enne grupiga muuseumisse tulekut on võimalus kuulata EKMi kodulehelt spetsiaalselt erivajadusega külastajale helindatud peatükke: Muuseumist ja majast ning Kunstnik Adamson-Ericust.

Soovitav grupi suurus kuni 8 õpilast.

Tunni kestus 60–90 minutit (olenevalt grupist).
Osalemine eelregistreerimisega liisi.selg@ekm.ee või tel 6445838.

UUS!

Stiilipidu

ImageServlet_Uusaastapidu Pallases 1922, EKM

Uusaastapidu Pallases. 1922. EKM

(25. jaanuar – 1. juuni 2018)

Muuseumitund avab stiilikirevat näitust „Pallase sünd“. Kunstiühingu Pallas loomisest möödub 2018. aastal väärikad 100 aastat. Ühingu loomisel oli oluline roll säravatel isiksustel ja uuendajatel, kes pidasid tähtsaks eesti vaimuelu arengut, kaasajastamist ning väärtustasid kõrgelt modernset mõtet. Muuseumitunnis on kesksel kohal loovisikud, nagu Aleksander Tassa, Konrad Mägi, Ado Vabbe, Friedebert Tuglas jt. Uuritakse eri stiile ja modernset lähenemist pallaslaste kunstis. Tund lõppeb loovtööga inspireerituna näitusest.

Märksõnad: KÜ Pallas, kunstikool Pallas, modernism, ekspressionism, futurism, konstruktsivism, kultuurielu Eestis 1920. aastatel

Figuurimängud

Decorative Plaquue

Adamson-Eric. Dekoratiivplaat. 1960ndad. EKM

Milline on ideaalne figuur? Aga kuidas on lood siis, kui vaadelda kunstniku loodud modernseid inimfiguure? Muuseumitund tegeleb figuurimängudega kunstnik AdamsonEricu (1902–1968) teoste näidetel. Uuritakse kompositsiooni rütmi ja meeleolu, räägitakse stiilist ja stilisatsioonist, avastatakse kunstniku maalitud kahhelplaatide mahukat kogu ning jälgitakse kujundi abstraktsemaks muutumise eri etappe. Lõpetuseks saab kujundada figuratiivse kompositsiooni keraamilisel pinnal.

Märksõnad: figuur, kompositsioon, abstraktsioon, stilisatsioon, tarbekunst, kavand, Adamson-Eric komponeerijana

Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile

Kujundite varielu
Toimub esmaspäeviti ja teisipäeviti ettetellimisel

Muuseumitunni eesmärk on luua lühikesi elamuslikke varjuteatrilavastusi, et näitlikustada abstraktsiooni, stilisatsiooni ja kujundi mõisteid. Muuseumi keskaegne kelder loob dramaatilise keskkonna, kus on põnev optiliste illusioonidega katsetada. Etendustes kasutatakse nii valmis esemeid, kohapeal valmivaid lamenukke kui ka oma keha. Rühmatööna valmib kollektiivne kunstiteos, mis seob visuaalset ja helilist materjali. Tund lõpeb kaaslastele lavastuste ettemängimisega.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja muusikaõpetuse, kirjanduse, füüsika ning sotsiaalainete õpiväljundeid.

Õpilane

 • teab, kuidas toimib varjuteater;
 • tunneb mõisteid „abstraktsioon”, „abstraheerima”, „stilisatsioon”;
 • loob dekoratsioonid ja kujundid varjuteatri etendusele;
 • lavastab rühmatööna varjuteatrietenduse, kasutades oma keha ja erinevaid objekte;
 • tekitab ja kasutab heli varjuteatri ilmestamiseks;
 • omandab algsed teadmised draamažanrist.

Gümnaasiumile

Üks pilt räägib rohkem kui …

ekm53596_g29671_vabbe_ekvilibristid_atc7478

Ado Vabbe. Ekvilibristid. 1920-1923. EKM

Kunstis leiame nii ühiskonnaprobleemide peegeldusi, mõjusaid optilisi efekte kui ka olustikukirjeldusi möödunud ajast. Kunst on nagu aken, kust vaadata mööduvale tagasi; nagu peegel, kust kriitiliselt näha iseennast; justkui kujutlus, mida hoida tulevikuks. Võib tõesti öelda, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna suudab. Muuseumitunnis saab gümnasist kuulda kokkuvõtlikult näituse tagamaadest ja silmapaistvatest üksikteostest. Seejärel otsitakse grupitööna neid „tuhandet sõna“, mis konkreetset teost näitusel iseloomustaks. Muuseumitund sobib nii vaatlus-, analüüsi- ja arutlemisoskuse kui ka esinemisoskuse arendamiseks ning erinevate õppeainete lõimimiseks.

Märksõnad: 20. sajandi kunst, rühmatöö, ajurünnak, kunstiteose vaatlus ja analüüsioskus, väljendusoskus

Vaikiv ajastu ja Adamson-Eric

Ajalootund muuseumis tutvustab üksikisiku valikuid autoritaarses Eestis kunstnik Adamson-Ericu loomingu näitel. Muuseumikeskkond pakub võimaluse suhestuda vaikiva ajastuga isiklikul ja näitlikustatud moel. Adamson-Ericu eluloo põhjal avatakse lähemalt 1934. aasta riigipöördele järgnenud poliitilist olukorda Eestis, keskendudes seejuures loovisiku valikutele ja võimalustele.

Teema võimaldab võrrelda demokraatiat ja diktatuuri laiemalt ning arutleda isiklike valikute tähtsuse üle, mis on aktuaalsed igal ajastul.

Muuseumitund lõimib lähiajaloo I kursuse, ühiskonnaõpetuse ja kunstiajaloo õpiväljundeid.

Õpilane

 • omandab järgmised mõisted: demokraatia, diktatuur, autoritaarne diktatuur, totalitaarne diktatuur, vabadussõdalased, vaikiv ajastu;
 • arutleb ja arendab otsustusvõimet demokraatia, autokraatia ja diktatuuri teemal;
 • kirjeldab vaikiva ajastu mõju kunstile;
 • õpib tundma Adamson-Ericu isikut ja tema elulugu ajaloolises kontekstis;
 • tunneb ära Adamson-Ericu stiili 1930. aastate tarbekunstis.

Ekskursioon kunstiajaloolasega

Adamson-Ericu muuseumi majas on võimalik tellida õpilasekskursioone, mida juhendab oma ala spetsialist. Ringkäik on mõeldud noortele kunstihuvilistele, kes soovivad põhjalikumalt tutvuda Adamson-Ericu elu ja loominguga. Ekskursioon viiakse läbi haaravalt ja noortele mõistetavas käsitluses.
Hind: 15 €, millele lisandub muuseumipilet 4 €